Pansenbrot


4,29 €*
im 1 kg Sack

15,99 €*
im 5 kg Sack (3,19 €|kg)

26,99 €*
im 10 kg Sack (2,69 € | kg)